Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – Aanbiedingen en Prijzen
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering, uitvoering, verzending en verpakking / milieu.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities;
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Dag: kalenderdag.
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. De wederpartij stemt met deze algemene voorwaarden in als men gebruik maakt van de webshop om een bestelling te plaatsen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer;
Het Nieuwe Licht
Silene 87
8265 HP KAMPEN
KVK nummer: 90461606
BTW nr.: NL86532409B01
Het Nieuwe Licht is een onderdeel van HNL van Wijhe V.O.F.

E-mailadres: info@hetnieuwelicht.nu
KNAB bank: IBAN: NL85 KNAB 0647 292 955
SWIFT/BIC-code: KNABNL2H

Telefonisch bereikbaar, van maandag t/m vrijdag, van 10.00 uur – 16.00 uur, op: tel. 06-11 000 356.

Artikel 3 – Toepasselijkheid;
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod;
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a De prijs inclusief belastingen.
b De eventuele verzendkosten en verpakkingskosten van aflevering.
c De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
e De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
f De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
g De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
h Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
i De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
j De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
k De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 – De overeenkomst;
1. Deze overeenkomt komt tot stand als de consument het bestelde heeft betaald via de website.
2. Deze overeenkomst kan alleen worden ontbonden in opdracht van de consument door schriftelijke toestemming van Het Nieuwe Licht.
3. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 – Herroepingrecht;
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Behalve als een product speciaal in opdracht is gemaakt. (zie artikel 8d).
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping;
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag minus de eventuele verzend en verpakkingskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van de terugzending terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht;
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
d. Die snel kunnen bederven of verouderen; of in opdracht of op maat zijn gemaakt.
e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9 – Aanbiedingen en Prijzen;
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief verzendkosten.
7. De producten worden geleverd tegen de prijs die op de dag van overeenkomst geldt.
8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en eventuele typefouten.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie;
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering, uitvoering en verzending;
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van verzenden aan de consument.
7. Het Nieuwe Licht streeft ernaar binnen 1 à 2 werkdagen de producten te leveren op het opgegeven adres.
8. Het Nieuwe Licht is niet aansprakelijk bij vertraagde leveringstijden door problemen bij de pakketdienst.

9. Bestellingen die niet afgeleverd kunnen worden.
In uw account kunt u zien of een bestelling reeds is verzonden of nog wordt verwerkt.
Consument krijgt bij elke statusverandering een email.
Consument krijgt een bericht met de track en trace code van het pakket zodat de consument weet wanneer het kan worden bezorgd.
Van Retour gekomen pakketten om welke reden dan ook wordt een retour bedrag van € 10,95 in rekening gebracht bij de consument.
De kosten voor het opnieuw verzenden zijn ( NL= € 8,95, BE= € 13,95) voor de consument.
10. Consument is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de gegevens.

Alle bestellingen die op werkdagen vóór 12.00 uur besteld en betaald zijn, worden die dag verzonden tenzij anders aangegeven.
 
Verzend en verpakkingskosten
Onder verzendkosten verstaan wij de kosten, die gemaakt moeten worden om een pakketje verzendklaar te maken, inclusief verpakkings en verwerkingskosten.
Vandaar dat wij vaste tarieven hanteren voor verzenden.

Afleveradres in Nederland (max. 7,95 Euro)
Past het door de brievenbus? -> Brievenbuspost = 4,95 Euro
Bestelling met een grotere omvang! -> Pakketkosten = 7,95 Euro
Is het orderbedrag (excl. Verzendkosten) 150,- Euro of meer ! = Gratis verzenden

Afleveradres in Belgie (max. 9,95 Euro)
Elke bestelling wordt verzonden als pakket!
Gewicht incl. verpakkingsmateriaal -> Pakketkosten = 9,95 Euro

Afleveradres in Duitsland (max. 9,95 Euro)
Elke bestelling wordt verzonden als pakket!
Gewicht incl. verpakkingsmateriaal  -> Pakketkosten = 9,95 Euro

Afleveradres is een postbus?
Extra kosten worden hiervoor bij klant in rekening gebracht.
Neem contact met ons op.

1. Bestellingen die in een envelop door de brievenbus passen worden bezorgd door PostNL.
Brievenbuspost is geheel voor eigen risico van de klant / ontvanger,
zoals in de algemene voorwaarden staat omschreven.

2. Wanneer uw bestelling boven een bepaald bedrag of omvang komt zal deze als pakket worden verstuurd.
Pakketten worden bezorgd door DPD.
Nadat wij uw betaling ontvangen hebben, zorgen wij dat uw bestelling op werkdagen binnen 24 uur wordt verzonden.
Als er sprake is van een deel-zending, dan informeren wij u daar over.

3. Vertraagde verzending.
Het Nieuwe Licht is niet aansprakelijk bij vertraagde leveringstijden door problemen bij de pakketdienst.
Zie ook de algemene leveringsvoorwaarden.

4. Verpakking en Milieu.
Omdat wij goed willen omgaan met het milieu hergebruiken wij verpakkingsmaterialen en dozen.

5. Belangrijke mededeling inzake de acceptatie van de goederen
Controleer de goederen a.u.b. bij ontvangst op uiterlijke beschadigingen voor u deze accepteert.
Op deze manier kunt u moeilijkheden achteraf met de vervoerder voorkomen.
Latere reclamaties vanwege verborgen beschadigingen zijn problematisch en garantieclaims worden vaak afgewezen.

Zijn er scheuren, gaten of deuken in de verpakking zichtbaar?
Noteer dit in elk geval samen met uw handtekening op de elektronische scanner (bijv. “ingescheurd” of “zwaar ingedeukt”).
Mocht bij het uitpakken blijken dat de goederen inderdaad beschadigd zijn, neem dan contact met ons op info@hetnieuwelicht.nu
Wij bespreken met u dan de verdere procedure.

Let op: U dient de producten zelf te controleren op breuk en schade.
Controleer ook of de producten op de factuur overeen komen met hetgeen wat u in ontvangst heeft genomen.
Het aan leveren van de gevraagde informatie en duidelijke foto’s zijn belangrijk voor het juist en snel afhandelen van schade.
Bij schade of onjuistheid dient u ons binnen 24 uur na ontvangst hiervan schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen ovv het factuurnummer.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode.
b.  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling;
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
2. Via internet kan de bestelling op de volgende manieren worden betaald:
2.1. iDEAL
2.2. Vooruitbetaling (overboeking)
3. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
4. Als de consument de betaling van de faktuur niet binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging heeft betaald, is de consument in verzuim. De ondernemer heeft dan het recht, de order als niet geplaatst te beschouwen.
5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
6. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
7. Ingeval van wanbetaling kan een verzoek om gegevens verwijdering pas worden doorgevoerd zodra het verschuldigde bedrag is voldaan.
8. Zolang de bestelling / order niet is betaald, blijven de producten eigendom van Het Nieuwe Licht.

Artikel 14 – Klachtenregeling;
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen;
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen;
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Rechten
1. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Het Nieuwe Licht gebruikt worden.
Alle rechten zijn voorbehouden aan Het Nieuwe Licht.
2. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de afbeeldingen en teksten op de site van Het Nieuwe Licht.
3. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.
4. Hetgeen te zien is op de afbeeldingen die wij van klanten hebben ontvangen zijn wij niet voor aansprakelijk.